” मेरे मन के गीत ” JIPL Festival 2021

Date : 27 Feb.

Time : 2 PM

Venue : Ravindra Manch Jaipur

Theme : Literature & Cinema

Chief Guest : Ravindra Upadhyay Ji, Avinash Tripathi Ji, Abhin Joshi Ji, Vikas maheshwari Ji, Host : Avinash Joshee Ji

Organizer : JIPL

Contact No. : 6376259804